MAXISAT OY:N MAXIVISION TV-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT YHTEISÖILLE JA KULUTTAJILLE

päivitetty 14.3.2023

MAXISAT OY:N MAXIVISION TV-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT YHTEISÖILLE JA KULUTTAJILLE

1 SOVELTAMISALA

1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja niiden toimituksiin. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja.

1.2 Tilaussopimus, palvelun kuvaus, hinnasto, palvelun erityisehdot ja yleiset sopimusehdot muodostavat asiakkaan ja Maxisatin välisen sopimuksen. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat yksittäistapauksessa ristiriidassa keskenään, asiakirjojen pätevyysjärjestys on: 1) tilaussopimus, 2) hinnasto, 3) palvelun kuvaus, 4) palvelun erityisehdot, 5) yleiset sopimusehdot.

1.3 Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu pääosin sähköpostilla tai puhelimitse. Asiakas sitoutuu tilauksen tekemisen jälkeen tarkkailemaan sähköpostiaan.

2 MÄÄRITELMÄT

2.1 Asiakas: Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka tilaa Maxisatilta sopimuksessa tarkoitetun palvelun.

2.2 Yritysasiakas: Asiakas, joka tilaa palvelun harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

2.3 Kuluttaja-asiakas: Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

2.4 Maxisat: Maxisat Oy (y-tunnus 0648309-0), Tekniikantie 12, FI-02150 Espoo, puhelin (09) 3508 2670, sähköposti maxivision(at)maxisat.fi. Maxivision asiakaspalvelu, puhelin (09) 3508 2670. Internet kotisivu www.maxivision.fi.

2.5 Palvelu: Palvelun kuvauksessa tarkemmin määritelty Maxivision-palvelu.

2.6 Käyttäjätiedot: Käyttäjätunnukset, käyttöön liittyvät salasanat, sähköpostiosoitteet.

2.7 Tunnistetiedot: IP- ja MAC-osoitteet sekä muut palvelun käyttämiseen liittyvät tekniset tunnisteet.

3 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

3.1 Sopimuksen syntyminen: Sopimus palvelujen toimittamisesta syntyy Maxisatin ja asiakkaan välille, (i)kun Maxisat on hyväksynyt asiakkaan www.maxivision.fi – sivustolta sähköisessä muodossa lähettämän tilauslomakkeen ja lähettänyt siitä asiakkaalle sähköisen tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, (ii) kun asiakas on tilannut palvelun puhelimitse tai sähköpostin kautta ja saanut siitä Maxisatin lähettämän sähköisen tilausvahvistuksen. Mikäli palvelusopimus pitää sisällään laitteita, alkaa sopimuslaskutus 14 vrk:n kuluttua sopimuksen syntymisestä.

3.2 Oikeus kieltäytyä sopimussuhteesta: Maxisatilla on oikeus kieltäytyä sopimussuhteesta, jos Maxisatilla on perusteltu syy epäillä, ettei asiakas tule täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Maxisatilla on edellä tarkoitettu kieltäytymisoikeus muun ohella silloin, jos asiakas tai asiakkaan edustaja on tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta aiheuttanut toteen näytetyllä tavalla viimeisen vuoden aikana vakavaa häiriötä yleiselle tietoverkolle tai tietoverkon muille käyttäjille. Mikäli Maxivision palvelua ei ole teknisesti mahdollista toimittaa asiakkaan osoitteeseen, Maxisatilla on oikeus purkaa tilaussopimuksen mukainen tilaus. Maxisatin tulee ilmoittaa esteestä ja sopimuksen purkamisesta viipymättä saatuaan tiedon esteestä. Maxisat on tällöin velvollinen palauttamaan asiakkaan maksamat maksut. Maxisatilla ei ole muuta korvausvelvollisuutta. Sopimuksen voi tehdä ainoastaan 18 vuotta täyttänyt henkilö.

4 PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

4.1 Toimitusajankohta: Mikäli tilaukseen sisältyy palvelun käyttämiseen liittyviä laitteita, laitteet luovutetaan asiakkaan haltuun sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut niiden maksun tai tehnyt kuukausisopimuksen ja maksu on kuittautunut Maxisatin tilille tai sovittuna ajankohtana myöhemmin. Maxisat antaa sähköisessä tilausvahvistuksessa arvion palvelun toimittamisen ajankohdasta. Ellei tilaussopimuksessa ole sovittu nimenomaista toimitusajankohtaa, Maxisat on velvollinen toimittamaan palvelun kohtuullisessa ajassa tilauksen tekemisen ja asiakkaan maksusuorituksen kirjautumisen jälkeen.

4.2 Omistusoikeus: Mikäli asiakas ei ole ostanut palvelun käyttämiseen liittyvää laitetta, laite sisältyy kuukausivuokraan. Kuukausivuokrattavien laitteiden omistusoikeus kuuluu Maxisatille ja käyttöoikeus vuokrausajaksi asiakkaalle. Laitteiden hallussapito velvoittaa asiakkaan suorittamaan kulloinkin voimassa olevan laitevuokran sopimuksen mukaisesti. Asiakas huolehtii itse laitteen asennuksesta ja normaalista ylläpidosta.

4.3 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus: Asiakkaan tulee antaa palvelun toteuttamiseksi riittävät ja oikeat tiedot sekä muutoinkin myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen siinä laajuudessa kuin asiakkaalta kohtuudella voidaan odottaa. Asiakkaan tulee itse huolehtia laitteiden, laajakaistaliittymän ja muiden asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja soveltuvuudesta palvelun käyttämiseen, ellei toisin ole sovittu. Jos asiakas rikkoo myötävaikutusvelvollisuuttaan ja palvelun toimittaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia Maxisatilta.

4.4 Toimituksen viivästyminen: Mikäli palvelun toimittaminen viivästyy Maxisatista johtuvasta syystä, asiakas ei ole velvollinen suorittamaan viivästynyttä palvelua koskevia maksuja viivästysajalta. Viivästyksen johdosta asiakkaalla voi olla oikeus vakio- ja/tai vahingonkorvaukseen kohdan 10 mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta vakio- tai vahingonkorvaukseen, jos viivästys on johtunut Maxisatin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Maxisatin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, ja jonka seurauksia Maxisat ei ole kohtuudella voinut estää tai välttää. Vakiokorvaus kattaa välittömät vahingot, kuten asian selvittämisestä johtuvat kulut, esim. puhelu-, posti- ja matkakulut sekä välillisistä vahingoista käyttöhyödyn olennaisen menetyksen.

4.5 Laitteet ja ohjelmistot, jotka eivät kuulu palveluun: Asiakas vastaa itse niiden laitteiden, laajakaistaliittymän ja ohjelmistojen hankinnasta, toimivuudesta, yhteensopivuudesta ja kunnosta, jotka eivät ole Maxisatin toimittamia tai kuulu Maxivision-palvelun sisältöön. Mikäli asiakas käyttää palvelun yhteydessä itse hankkimiaan laitteita, asiakas vastaa myös siitä, että ne ovat yhteensopivia palvelun käytön kanssa ja että ne eivät aiheuta haittaa Maxivision palvelun tuottamiselle, tietoverkon toiminnalle tai tietoliikenteelle.

4.6 Palvelun käyttöoikeuden laajuus: Sopimuksen perusteella asiakas saa tässä sopimuksessa määritellyn käyttöoikeuden palveluun sekä palvelun toimittamisen yhteydessä luovutettuihin laitteisiin. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että palvelun käyttö ei loukkaa tekijänoikeuksia tai hyvää tapaa tai muutoin ole lakien, asetusten tai viranomaismääräysten vastaista. Asiakas ei saa lainata, vuokrata, pantata tai muulla tapaa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta kolmannelle taikka esittää palveluja julkisesti. Palvelujen julkisesta esittämisestä on aina tehtävä erillinen sopimus Maxisatin kanssa.

5 TUNNISTETIEDOT JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

5.1 Tunniste- ja käyttäjätietojen luominen: Maxisatilla on oikeus valita palveluun kuuluvat tunniste- ja käyttäjätiedot. Tunniste- ja käyttäjätiedot säilyvät Maxisatin omistuksessa. Asiakkaalla on oikeus käyttää tunniste- ja käyttäjätietoja ainoastaan niin kauan kuin palvelusopimus asiakkaan ja Maxisatin välillä on voimassa.

5.2 Käyttäjätietojen käyttäminen: Asiakas on velvollinen pitämään palvelun käyttämiseen liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat salassa. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei saa luovuttaa taikka ilmaista kolmannelle. Jos käyttäjätiedot katoavat tai joutuvat kolmannen haltuun, asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Maxisatille. Asiakas on vastuussa palvelun maksuista siihen saakka, kunnes ilmoitus on tehty. Maxisatilla on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun tai lisäpalveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että käyttäjätiedot ovat kadonneet tai joutuneet kolmannen haltuun.

5.3 Käyttäjä- ja tunnistetietojen muuttaminen: Käyttäjätietoja voidaan muuttaa asiakkaan pyynnöstä. Maxisatilla on oikeus periä käyttäjätietojen muuttamisesta hinnaston mukainen palvelumaksu. Maxisatilla on oikeus muuttaa käyttäjä- ja tunnistetietoja, jos tietoverkosta, asiakkaasta, viranomaismääräyksistä, palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai muusta vastaavasta syystä johtuvat syyt sitä edellyttävät. Maxisat on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle muutoksesta kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaan tuloa.

6 PALVELUN TOIMINNALLISUUS JA PALVELUN VIRHE

6.1 Palvelun toiminnallisuus: Maxisat ylläpitää Maxivision-palvelua ympärivuorokautisesti. Maxisat vastaa näiden ehtojen mukaisesti Maxivision-palvelun toimivuudesta verkossa. Palvelut toimivat vain Suomen maantieteellisellä alueella sijaitsevissa laajakaistaliittymissä. Palveluille ei voi taata keskeytyksetöntä toimivuutta palveluiden luonteen takia, ja palveluissa voi esiintyä vähäisiä ja satunnaisia katkoksia tai häiriöitä, jotka eivät olennaisesti vaikuta palveluiden käyttämiseen.

6.2 Tilapäiset keskeytykset: Maxisatilla on oikeus keskeyttää tilapäisesti palvelun tuottaminen toteutettavan rakennus- tai kunnossapitotyön teettämiseksi. Maxisat on velvollinen huolehtimaan mahdollisuuksiensa mukaisesti siitä, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Maxisat tiedottaa asiakkaalle häiriöistä ja keskeytyksistä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan sähköpostitse, www.maxivision.fi internet-sivuilla tai Maxivision Palvelukeskuksessa.
Lisäksi asiakkaalla on oikeus pyytää erillinen lisäselvitys keskeytyksen syystä eri maksua vastaan. Maxisatilla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää palvelun käyttö, mikäli sen todetaan loukkaavan lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia taikka on muutoin sopimuksen ehtojen vastaista.

6.3 Palvelun virhe: Palvelussa on virhe, jos palvelu ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun Maxisatin ja Asiakkaan välillä. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia puutteita palvelussa, jotka johtuvat asiakkaan tai muun palvelua käyttäneen henkilön toiminnasta tai laiminlyönnistä taikka asiakkaan laajakaistaliittymän, päätelaitteen tai sisäjohtoverkon puutteellisesta toimintakunnosta taikka edellä mainittua vähäistä ja satunnaista virhettä. Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Maxisatille kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Asiakas menettää oikeutensa vedota virheeseen, jos hän laiminlyö virheilmoituksen tekemisen kohtuullisessa ajassa.

6.4 Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen: Maxisat vastaa asiakkaalle palvelun ylläpidosta tämän sopimuksen tarkoittamassa laajuudessa. Maxisat huoltaa ja korjaa palvelussa havaittuja virheitä arkipäivisin 8:00 ja 16:00 välisenä aikana. Maxisat korjaa havaitut viat niin pian kuin se virheen laatu huomioon ottaen on mahdollista. Asiakkaan on myötävaikutettava virheen korjaukseen Maxisatin antamien ohjeiden mukaisesti. Maxisat ei ole kuitenkaan velvollinen korjaamaan virhettä, jos siitä aiheutuisi Maxisatille kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Vaikka asiakas ei vaatisi virheen korjaamista tai suorituksen uusimista, Maxisat voi omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen korjauksen tai uusimisen, jos Maxisat tarjoutuu tekemään sen viipymättä asiakkaan ilmoituksen tai oman havaintonsa jälkeen.

6.5 Maxisatin vastuu palvelun virheestä: Mikäli palvelun käyttö estyy Maxisatin vastuun piirissä olevan seikan vuoksi kokonaan tai olennaiselta osalta, eikä Maxisat korjaa vikaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun Maxisat sai tiedon virheestä, asiakas voi vaatia hyvitystä palvelumaksuista keskeytyksen ajalta virhettä vastaavalta osuudelta (hinnanalennus) tai palvelun toimituksen keskeytyksen osalta kohdan 11.1 mukaista vakiohyvitystä. Jos asiakkaalle maksetaan vakiohyvitys, hänellä ei ole oikeutta edellä mainittuun hinnanalennukseen.
Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että asiakas on ilmoittanut viivytyksettä Maxivision asiakaspalveluun havaitusta häiriöstä tai keskeytyksestä. Mahdollinen hyvitys kohdistuu sen palvelun osan palvelumaksuun, jonka käyttö on tämän ehtokohdan mukaisesti estynyt. Jos palvelu on keskeytetty kohdassa 6.2 tarkoitetun rakennus- tai kunnossapitotyön tai tietoturvaan liittyvän toimenpiteen vuoksi yhteensä vähintään 48 tuntia kalenterikuukaudessa, Maxisat hyvittää asiakkaalle tämän pyynnöstä palvelun perusmaksun yhden kuukauden ajalta tai vastaavan kohtuullisen hyvityksen. Jos palvelussa tehtävä muutos aiheuttaa muutoksia palvelun käyttämiseen, Maxisatin toimittamiin laitteisiin tai ohjelmistoihin tai vaatii asiakkaalta toimenpiteitä palvelun käyttämiseksi, Maxisat ilmoittaa muutoksesta hyvissä ajoin ennen muutoksen käyttöönottamista ja toimittaa käyttöohjeet muutetuille tai uusille palveluille. Jos palvelussa tehtävien muutosten johdosta asiakkaan omia laitteita, laajakaistaliittymää tai ohjelmistoja, jotka eivät kuulu Maxisatin vastuulle, tulee päivittää, muuttaa, säätää tai mukauttaa, asiakas vastaa itse omalla kustannuksellaan muutoksen aiheuttamista toimenpiteistä.

6.6 Asiakkaalle toimitettujen laitteiden takuuehdot: Maxisat vastaa asiakkaalle siitä, että toimitettu laite toimii luovutushetkellä. Kaikilla Maxisatin myymillä laitteilla on 24 kk:n rajoitettu takuu. Vastaava rajoitettu takuu koskee laitteita, jotka ovat asiakkaan käytössä kuukausivuokraa vastaan. Tällöin takuu on voimassa vuokra-ajan. Takuuaikana Maxisat kunnostaa tai vaihtaa laitteen uuteen, jos laite on viallinen tai rikkoutuu muusta kuin asiakkaan vastuulle kuuluvan syyn johdosta. Laitteen rikkoutuminen luonnonilmiöiden, kuten ukkosen tms. johdosta, ei oikeuta laitteen takuuvaihtoon. Laitteiden lähettäminen vaihdettavaksi tai huollettavaksi Maxisatille vaatii huoltonumeron pyytämistä etukäteen Maxisatin teknisestä tuesta.

7 TIETOTURVALLISUUS

7.1 Asiakkaan vastuu: Asiakas käyttää palvelua ja vastaanottaa palvelut omalla vastuullaan. Maxisat ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas on itse vastuussa palvelun yhteydessä käytettävien laajakaistaliittymän, lähiverkkojen ja muiden laitteiden asianmukaisesta suojaamisesta.

8 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELEMINEN

8.1 Asiakas- ja henkilötietojen käsittely: Maxisat voi käsitellä lain mukaisin edellytyksin henkilötietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tietoja voidaan luovuttaa lain mukaisin edellytyksin. Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin, osoitepalveluun, markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin sekä muihin teleyrityksen oikeutetun edun mukaisiin käsittelytarkoituksiin. Sähköinen suoramarkkinointi yleensä edellyttää asiakkaan antamaa etukäteistä suostumusta. Maxisat voi käsitellä välitystietoja lain mukaisin edellytyksin muun muassa viestinnän välittämiseksi, sovittujen palvelujen toteuttamiseksi ja tietoturvasta huolehtimiseksi, laskutusta ja viestintäpalvelun teknistä kehittämistä varten, tilastollisiin analyyseihin sekä suostumuksen perusteella Maxisatin omien palveluiden markkinoimiseksi.
Maxisatilla on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä. Maxisat käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, laaduntarkkailuun ja koulutukseen. Tarkempaa tietoa asiakastietojen käsittelystä, käsittelyn kestosta ja tietojen tarkastusoikeudesta sekä käsittelyä koskevista periaatteista kerrotaan tarkemmin Maxisatin tietosuojaselosteessa osoitteessa https://maxivision.fi/tietosuojaseloste/.

9 HINTA JA MAKSUEHDOT

9.1 Palvelujen hinta: Asiakas on velvollinen maksamaan tilaamistaan palveluista voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset palvelu- ja käyttömaksut. Asiakkaan pyynnöstä tehtävistä palveluun liittyvistä muutoksista ja lisätilauksista Maxisatilla on oikeus laskuttaa palveluhinnaston mukaisesti.

9.2 Laskujen maksu ja laskuttaja: Tuotetilaukset laskutetaan etukäteen, samoin palvelukohtaiset käyttömaksut laskutetaan etukäteen asiakkaan valitsemissa jaksoissa. Kaikki maksut maksetaan sähköisesti pankkikohtaisilla e-maksuilla, luottokorttimaksuilla, paperisilla laskuilla tai pdf- laskuina. Palvelut laskuttaa Maxisat tai Maxisatin kumppani, jolta palvelu on ostettu. Mikäli asiakas on tehnyt määräaikaisen kuukausimaksullisen palvelusopimuksen, johon kuuluu päätelaitteita ja/tai palveluita, on asiakas velvollinen maksamaan hänelle enintään kahden kuukauden jaksoissa osoitetut laskut eräpäivään mennessä. Laskujen maksuehto on 14 päivää laskutuspäivästä. Laskuhuomautukset tulee tehdä Maxisatin asiakaspalveluun ja riidaton osa laskusta maksaa ennen laskun erääntymistä. Maksusuoritusten laiminlyönti voi johtaa palveluiden väliaikaiseen sulkemiseen. Maxisat pidättää oikeuden laskuttaa määräaikaisen palvelusopimuksen sen päättymispäivään saakka.

9.3 Uudelleenavausmaksu: Jos palvelu on katkaistu asiakkaasta johtuvasta syystä, Maxisatilla on oikeus veloittaa asiakkaalta kohtuullinen palvelun uudelleenavausmaksu. Hinta uudelleenavaukselle löytyy Asiakaspalveluhinnastosta verkkosivuilta maxivision.fi.

9.4 Hintamuutokset: Maxisatilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoa noudattaen soveltuvin osin kohdissa 9.1 ja 9.2 mainittua menettelyä.

9.5 Maksupalvelutarjoaja: Maxisatin lähettämien laskujen maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksentoimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit: Maxisatin lähettämien verkkopankki- maksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

10 SOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

10.1 Muutokset: Maxisatilla on oikeus tehdä kohtuullisia muutoksia sopimusehtoihin, palveluista perittäviin hintoihin, laskutusperusteisiin, palvelun sisältöön sekä muihin sopimussuhteeseen liittyviin ehtoihin yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan Maxisatin määräämänä ajankohtana. Maxisat on velvollinen ilmoittamaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen etukäteen kirjallisesti. Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettyä tiedotetta pidetään kirjallisena ilmoituksena. Mikäli asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimussuhde päättymään muutosten voimaan tullessa. Irtisanomisilmoituksessa on vedottava sopimussuhteen muutokseen ja se on toimitettava Maxisatille ennen ilmoitettua muutosten voimaantulopäivää. Asiakkaalle ei ole tässä kohdassa mainittua oikeutta, jos sopimusta muutetaan asiakkaan eduksi tai kyseessä on vähäinen muutos, joka ei vaikuta sopimuksen keskeiseen sisältöön, eikä ole asiakkaan vahingoksi.

10.2 Viranomaistoiminnasta johtuvat muutokset: Maxisatilla on oikeus tehdä viranomaismääräyksistä, lainsäädännöstä, verotuksesta tai muusta vastaavasta syystä johtuvia muutoksia sopimusehtoihin, palveluista perittäviin hintoihin, laskutusperusteisiin, palvelun sisältöön sekä muihin sopimussuhteeseen liittyviin ehtoihin yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan mainittujen muutosten voimaan tullessa. Maxisat on velvollinen ilmoittamaan muutoksista niin pian kuin muutosperusteet ja vaikutus sopimusehtoihin on Maxisatin tiedossa.

11 OSAPUOLTEN VASTUUT JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

11.1 Vakiokorvaus ja -hyvitys: Vakiokorvaus ja -hyvitys koskevat vain Maxisatilta tilatun palvelun viivästystilanteita tai virhetilannetta edellä mainituin perustein. Vakiokorvauksen ja -hyvityksen määrä on vähintään 15 euroa kultakin alkavalta viivästys- tai keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 120 euroa.

11.2 Maxisatin vastuu: Maxisat on velvollinen korvaamaan asiakkaalle tahallaan taikka tuottamuksesta aiheutuvat henkilö ja esinevahingot sekä sellaiset välittömät vahingot, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Korvausvelvollisuuden määrää alentavana seikkana otetaan täysimääräisesti huomioon Maxisatin myöntämä hyvitys palvelumaksuista. Maxisat ei ole vastuussa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta tai tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytymisestä tai siitä aiheutuneista tappioista taikka tiedon saamatta jäämisestä tai siitä aiheutuneista menetyksistä, lukuunottamatta tilannetta, jossa vahinko johtuu Maxisatin puolella olevasta huolimattomuudesta. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vain, jos hän pystyy näyttämään aiheutuneen virheen toteen. Maxisatin korvausvelvollisuuden enimmäismäärä kaikista sen korvattavaksi tulevista vahingoista on palvelumaksuista mahdollisesti annettava hyvitys, mukaan lukien asiakkaan vahingon kohteena olevasta palvelusta maksama määrä, kuitenkin enintään yhden vuoden ajalta. Mikäli palvelun tuottamiseen liittyvien asiakkaalle luovutettujen laitteiden käyttö- ja/tai lisenssiehdoissa on alkuperäisen toimittajan vastuuta rajoitettu enemmän kuin tässä sopimuksessa. Maxisatin vastuuta asiakkaaseen nähden, Maxisatin vastuu asiakkaalle ei ole laajempi kuin alkuperäisen toimittajan vastuu. Maxisat ei vastaa palvelun kautta toimitetun aineiston tai tietojen saatavuudesta, laa- dusta tai sisällöstä. Maxisatilla ei myöskään ole ilman pakottavasta lainsäädännöstä johtuvaa määräystä velvollisuutta tarkistaa palvelun kautta lähetettävän aineiston tai tietojen sisältöä tai sen lainmukaisuutta. Maxisat ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua käyttäen välitetty aineisto mahdollisesti muuttuu, viivästyy tai katoaa. Maxisat ei vastaa asiakkaan laajakaistaliittymän nopeuden tai muiden ominaisuuksien soveltumisesta Maxivision palvelun käyttöön. Maxisat ei vastaa asiakkaan laitteille, ohjelmistoille tai tiedoille aiheutuneista puutteellisesta tietoturvasta johtuvista vahingoista. Maxisat ei vastaa myöskään kolmannelta taholta hankitun laitteen tai ohjelmiston sopivuudesta palvelun käyttöön tai seuraamiseen. Maxisat ei myöskään vastaa siitä, että palvelu soveltuu asiakkaan tarpeisiin. Maxisat ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle palvelun käytön estymisestä tai palvelussa olevasta virheestä tai puutteellisuudesta eikä asiakkaan laitteistoon, ohjelmistoon tai tiedostoihin tulevista vioista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, asiakkaan vääränlaisesta palvelun käytöstä, asiakkaan huolimattomuudesta taikka muusta asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuun piiriin kuuluvasta seikasta. Maxisat ei vastaa kolmannen tahon toimittamista verkkoyhteyksistä, tietosuojasta, palveluista eikä muiden kuin sopimuksessa yksilöityjen laitteiden toiminnasta ja vaikutuksesta palveluiden toimivuuteen. Maxisat ei vastaa kolmannen osapuolen muutosten vaikutuksesta laitteiden käytettävyyteen. Maxisat ei vastaa siitä, että laite ei toimi tietyn television tai laitekokonaisuuden yhteydessä. Korvausta, josta Maxisat on vastuussa asiakkaalle, on vaadittava Maxisatilta kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa siitä lukien, kun asiakas on havainnut tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

11.3 Asiakkaan vastuu: Asiakas vastaa palvelun kautta lähettämästään, jakamastaan sekä palveluihin jättämästään materiaalista ja tiedoista. Asiakas vastaa siitä, että hänen tämän palvelun kautta lähettämänsä, jakamansa tai palveluihin jättämänsä materiaali tai tiedot eivät ole voimassaolevan lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisia, loukkaa Maxisatin tai kolmannen tekijän-, teollis- tai muita suojattuja oikeuksia, aiheuta haittaa tietoverkolle, Maxisatille, tietoverkon muille käyttäjille tai tietoverkkoon kytketyille muille verkoille. Maxisat voi harkintansa mukaan asiakasta kuulematta poistaa edellä mainitun aineiston palvelusta tai estää aineiston käytön. Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, mikäli asiakkaan tämän kohdan vastaisesta toiminnasta aiheutuu vahinkoa Maxisatille tai kolmannelle. Asiakas on vastuussa vahingosta, joka aiheutuu Maxisatille tai kolmannelle asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden virusten tms. haittaohjelmien tai haittojen seurauksena.

11.4 Ylivoimainen este: Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan palvelun toteuttamisen estävät osapuolen tai Maxisatin alihankkijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat ja niistä riippumattomat seikat, joihin ei palvelusta sovittaessa kohtuudella voitu varautua. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi tulipalo, poikkeukselliset luonnonolosuhteet, liikekannallepano, lainsäännökset, viranomaisten ohjeet tai määräykset, häiriöt ja katkokset liikenteessä ja tietoliikenteessä, sopijapuoliin kohdistuvat onnettomuudet, murtovarkaudet, tietomurrot, sekä samoista syystä johtuvat alihankkijoiden toimitusten viivästymiset. Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava sattuneesta ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle. Jos ylivoimainen este kestää keskeytyksettä enemmän kuin kaksi kuukautta, osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään ilman irtisanomisaikaa.

12 IMMATERIAALIOIKEUDET

Immateriaali-, omistus- sekä käyttöoikeudet kaikkeen osapuolten toisilleen luovuttamaan aineistoon ja materiaaliin säilyvät luovuttaneella osapuolella, ellei tästä ole muuta kirjallisesti erikseen sovittu.

13 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

13.1 Voimassaolo: Palvelusopimus ja lisäpalveluita koskeva sopimus on voimassa verkkokaupan tai asiakaspalvelun kautta tehdyissä tilauksissa tilausvahvistuksessa sovitun määräajan tai toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikaiset tilaukset jatkuvat automaattisesti toistaiseksi voimassaolevina määräaikaisen tilausjakson jälkeen ellei niitä irtisanota kohdan 13.2 mukaisesti. Verkkokaupan kautta tehdyt ja ennakkoon maksetut määräaikaiset tilaukset jatkuvat vain asiakkaan erikseen tekemien uusien tilausten perusteella.

13.2 Asiakkaan toimittama irtisanominen: Asiakas voi irtisanoa verkkokaupan kautta tehdyn ja ennakkoon maksetun tuotteen tilauksen lopettamalla sen maksamisen. Irtisanottu palvelukokonaisuus päättyy siitä ennakkoon maksetun tilausjakson kuluttua. Asiakkaan irtisanoessa palvelusopimuksen, Maxisat ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaan maksamia ennakkomaksuja. Mikäli palvelusopimus tai lisäpalvelu on määräaikainen, on asiakas velvollinen maksamaan sen määräajan loppuun saakka. Määräajan jälkeen palvelusopimus tai lisäpalvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, jonka jälkeen asiakas voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisella ilmoituksella. Toistaiseksi voimassa olevien tilausten irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi

13.3 Maxisatin toimittama irtisanominen: Maxisat voi irtisanoa palvelusopimuksen tai lisäpalvelun ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti asiakkaalle. Sopimus päättyy irtisanomisilmoituksen lähettämistä seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Jos asiakas on maksanut ennakkomaksuja liittyen irtisanottavaan palveluun, Maxisat on velvollinen hyvittämään tai palauttamaan palvelumaksut sopimussuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta.

13.4 Palveluun kuuluvien laitteiden palauttaminen: Asiakas on velvollinen palauttamaan palveluun kuuluvat, Maxisatin omistamat, laitteet viimeistään viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä Maxisatille. Laitteen tulee palautettaessa olla sen käyttöikään nähden normaaliksi katsottavassa kunnossa. Mikäli asiakas ei palauta laitetta, Maxisat on oikeutettu perimään asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan laitteen uushankintahinnan. Mikäli laite noudetaan Maxisatin toimesta asiakkaalta, on asiakas velvollinen korvaamaan noudosta aiheutuneet kustannukset.

13.5 Sopimuksen purkaminen: Jos asiakas olennaisesti rikkoo sopimussuhteen ehtoja, eikä korjaa menettelyään viivytyksettä saatuaan sopimusrikkomuksesta sähköisen tai kirjallisen huomautuksen, Maxisatilla on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun ja purkaa palvelusopimukset päättymään ilman irtisanomisaikaa. Jos sopimusrikkomus on olennainen tai saattaa aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa, Maxisatilla on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun ja purkaa sopimus päättymään välittömästi myös ilman erillistä korjauskehotusta. Maxisatilla on oikeus purkaa sopimus esimerkiksi silloin, jos 1) asiakas ei ole suorittanut Maxisatin saatavia tai 2) asiakkaan sopimuksen tekemisen yhteydessä antamat tiedot ovat virheelliset.

13.6 Kuluttaja-asiakkaan oikeus perua tilaus: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus perua tilaus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Maxivision asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on syntynyt kohdassa 3.1 (i- ii) mainituilla tavoilla. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus avata myyntipaketti, tutustua laitteiden mukana toimitettuihin dokumentteihin sekä kokeilla tilattuja laitteita kuluttajansuojalaissa määriteltyjen etämyyntisäännösten mukaisesti, mutta palautettavaa laitetta ei saa ottaa normaaliin käyttöön. Tilauksen peruuttamisen yhteydessä palautettavien laitteiden tulee olla moitteettomassa kunnossa. Mikäli laite otetaan normaaliin käyttöön, laitteen suojamuovit tai muut osat irrotetaan tai toimitettu myyntipakkaus ei ole varustukseltaan täydellisessä kunnossa, palautusoikeus raukeaa. Mikäli kuluttaja-asiakas peruuttaa kaupan kuluttajasuojalain ehdoilla, voi laitteet palauttaa Postin asiakaspalautuksena Maxisat Oy:n lukuun ilmoittamalla Postin toimipaikassa, että kyseessä on ”Maxisat Oy:n asiakaspalautus”. Maksettu laitteen ostohinta palautetaan asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun Maxivision vastaanottaa palautetun laitteen ja tarkistaa purkuperusteen oikeellisuuden.

13.7 Erimielisyyksien ratkaiseminen: Tämän sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, laillinen oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on halutessaan oikeus saattaa asia kuluttaja- valituslautakunnan tai kotipaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

13.8 Sopimuksen siirto: Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään palvelutilauksia kolmannelle osapuolelle. Maxivision-palvelussa käytettävien laitteiden myyminen kolmannelle osapuolelle on kuitenkin sallittua, edellyttäen että ostajan yhteystiedot ilmoitetaan Maxisatin asiakaspalveluun. Maxisatilla on oikeus siirtää sopimus liiketoiminnan luovutuksen tai uudelleenjärjestelyn yhteydessä kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle. Jos siirto tapahtuu Maxisatin kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, Maxisat ei ole velvollinen ilmoittamaan siirrosta etukäteen asiakkaalle.

13.9 Kuluttaja-asiakasta koskeva rajoitus: Tällä sopimuksella ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaan suojaksi säädettyjä pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.